Právne služby

Obchodné právo

všeobecné obchodné právo,

právne analýzy,

tvorba a pripomienkovanie zmlúv,

komplexné zakladanie obchodných spoločností a zastupovanie pred príslušnými orgánmi,

zmeny v obchodných spoločnostiach, výmaz obchodných spoločností 

zmeny právnej formy spoločnosti, splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zánik či likvidácia spoločnosti,

zastupovanie v konaniach pred súdmi alebo inými orgánmi verejnej správy

Občianske právo

všeobecné občianske právo,

právne analýzy,

tvorba a pripomienkovanie zmlúv,

zastupovanie v konaniach pred súdmi alebo inými orgánmi verejnej správy,

poradenstvo pri prevode alebo prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,

bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (zrušenie a vyporiadanie)

náhrada škody a vydanie bezdôvodného obohatenia,

dedičské právo,

rodinné právo

Daňové právo

komplexné poradenstvo v oblasti daňového práva,

právne analýzy,

zastupovanie v daňovom konaní, prípadne v ďalšom konaní pred súdmi

Pracovné právo

komplexné pracovnoprávne poradenstvo,

právne analýzy,

tvorba a pripomienkovanie zmlúv, 

zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch v konaní pred súdmi


Správne právo

zastupovanie v konaniach pred orgánmi verejnej správy,

právne analýzy

Ústavné právo

poradenstvo pri porušení základných práv a slobôd,

sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky a zastupovanie pred ním,

kompletný servis v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu

“Est modus in rebus ... “
“Na všetko existuje spôsob ... “